Skräddarsydd teknik och unik limprocess

Nästan all rörelse i ett objekt kan mätas genom att applicera töjningsgivare. Därför används de ofta för att verifiering, kvalitetssäkring och övervakning i realtid. För ett bra mätresultat krävs hänsyn till mätobjektets termiska egenskaper och töjningsegenskaper, yttre miljö, olinjära rörelser, ytstruktur och elektromagnetiska fält. Här beskriver vi översiktligt viktiga delar i vår världsunika och egenutvecklade teknik, vilka yttre faktorer som kan påverka, samt vår limningsprocess.

Gluetec arbetar nästan uteslutande med mätningar för konkava och konvexa ytor och har utvecklat metoder för att montera element och fullbryggor i hål ner till en radie på två millimeter. Metoden möjliggör mätningar i och på ytterst små mätobjekt.

Applicering av givare
Appliceringen på mätobjektet är en av de viktigaste faktorerna för givarens egenskaper. Limning är den bästa metoden och det finns många aspekter att ta hänsyn till. Givare måste följa typer av rörelser på objektet, vilket ställer höga krav på limskiktets förmåga att föra över rörelserna på ett säkert sätt under hela givarens livstid. Rätt lim måste väljas för att häfta mot både element och mätobjekt, där materialegenskaper, ytstruktur och de temperaturområden som givare utsätts för är faktorer som måste beaktas.
Rätt limtryck är också ett krav för en stabil givare. Ett för tjockt skikt kan innebära begränsad linearitet, medan ett tunt skikt kan förkorta livslängden.

Anslutning av givarelement
Elementet ansluts genom att löda anslutnings- och koppartrådar direkt på elementet. Lödskiktet mellan tråd och element ska vara minimalt för att inte påverka mätegenskaperna, men får inte termiskt påverka det underliggande limskiktet.

Yttre faktorer

Omgivande miljö
Töjningsgittrets förändringar i resistans gör det känsligt för fukt. Därför måste givarelementet skyddas mot yttre partiklar, utan att hindra givaren från att följa mätobjektets rörelser.

Temperaturområde
Genom att anpassa givare och limmetod mot materialets egenskaper kan en hög mätnoggranhet uppnås inom ett stort temperaturområde (Y <°C < X).

Elektromagnetiska fält
Alla trådar och ledningsbanor fungerar som antenner och påverkas av elektromagnetiska fält. Genom att designa elementet och anslutningstrådarnas längd och dragning kan mätresultatet säkerställas oberoende av mätmiljö.

EGT-limning
Läs mer »
Gluetec Långgatan 9, 924 31 Sorsele Telefon 0952-552 80 Fax 0952-552 08 E-post info@gluetec.se


gluetec